Glami.sk Feed | OC2.x

35.00€
Brand: Opencart Solutions
Product Code: glami-lite-2x
Availability: In Stock

Available Options

Have a question?

English

If you need a Glami Feed for another country, please contact me at support@opencart-solutions.com

Glami.sk XML Feed products is a simple extension through which eshop generates XML feed with products for comparator Glami.sk. A standard and valid XML feed for Glami.sk is generated.

Option to set the XML feed export option. When generating, the XML feed is stored in a Cache that is refreshed every 1 hour, thus reducing the burden on the eshop.

The module is for version OC 2.x (version 3.x on request). Both the code and the XML export are functional and debugged.

XML feed settings options in the administration section of Glami XML Lite:
- pairing categories by Glami.sk
- possibility to generate feed for Glami.sk
- CPC_GLAMI (cost-per-click setting) on ​​Glami.com
- possibility to set the delivery time in case the product is out of stock
- export only products in stock - option to set tag export (except required)
- possibility to switch on and off
- ability to set One size
- possibility of switching on / off combinations (variations)
- possibility of generating feed and also generating CRON regularly

Exporting PARAM parameters based on product options (options) works so that if you have a product with multiple sizes and colors, for example, it will generate all possible variants from that product as a single product from one product and pair them with ITEMGROUP_ID. As a result, you don't have to create multiple products from one product, but FEED will do it for you. For full functionality it is necessary to have created the "size" option and assigned it to each product and added available sizes for the given product.

Installation
1. Download the module, the * .zip file needs to be uploaded in the Extensions -> Extension Installer menu.
2. Then press the Refresh / Clear buttons in the Extensions -> Modifications menu.
3. Go to Extensions -> Product Catalog, where you click to install a new extension called Glami.com.
4. After installation click on edit and set everything you need, where you can find links to which your XML feed for Zboží.cz is generated.
5. To activate categories, first click Update Categories. Category settings can be found in the category section where new item Glami.sk has been added

WARNING: If you upgrade an older version to a newer version, you must uninstall the old version, upload the new one through Extensions> Extensions Installer, and reinstall it.


Slovensky

Glami.sk XML Feed produktov je  jednoduché rozšírenie pomocou ktorého eshop generuje XML feed s produktmi pre porovnávač Glami.sk. Generuje sa štandartný a zároveň validný XML feed pre Glami.sk.

Možnosť nastavenia možnosti exportu feedu XML. Pri generovaní je XML feed uložený do Cache ktorý sa každú 1 hodinu obnovuje a tým sa menej zaťažuje eshop.

Modul je pre verziu OC 2.x (verzia 3.x na vyžiadanie).  Kód aj XML export je funkčný a odladený.

Možnosti nastavenia XML feed v administračnej časti eshopu Glami XML Lite:
- párovanie kategórií podľa kategórií Glami.sk
- možnosť generovania feedu pre Glami.sk
- CPC_GLAMI (nastavenie cenu za preklik) na Glami.sk
- možnosť nastavenia doby dodania v prípade, že produkt nie je skladom
- nastavenie exportovania  len produktov ktoré sú skladom
- možnosť nastavenia exportovania tagov (okrem povinných)
- možnosť zapnúť a vypnúť
- možnosť nastaviť možnosť One size
- možnosť vypnutia/zapnutia kombinácii (variacií)
- možnosť  vygenerovania feedu a zároveň pravidelného generovania pomocou CRON-u

Exportovanie PARAM parametrov na základe možností produktov (Options) funguje tak že keď máte napríklad produkt s viacerými veľkosťami a farbami, tak Vám vygeneruje ze jedneho produktu všetky možné varianty z daného produktu ako samostatne produkty a spáruje ich pomocou ITEMGROUP_ID. Na základe toho nemusíte vytvárať viac produktov z jedného produktu ale FEED to spraví za Vás. Pre plnú funkčnosť je mať potrebnú vytvorenú možnosť "veľkosť" a priradenú ju ku každému produktu a pridané dostupne veľkosti pri danom produkte.


Inštalácia
1. Stiahnite modul, Súbor *.zip je potrebné nahrať v menu Extensions (Rozšírenia) -> Extension Installer (Inštálator rozšírení).
2. Potom stlačiť tlačidlá Refresh / Clear  (Obnoviť / Zmazať zoznam) v menu Extensions (Rozšírenia) -> Modifications (Úpravy).
3. Prejdite  na Rozšírenia -> Katalóg produktov, kde kliknete nainštalovať nové rozšírenie s názvom Glami.sk.
4. Po inštalácií kliknite na upraviť a nastavte všetko potrebné, kde nájdete i linky na ktorý sa generuje váš XML feed pre Zboží.cz.
5. Pre aktiváciu kategórií je potrebné najprv kliknúť na Aktualizovať kategórie. Nastavenie kategórií nájdete v sekcii kategórie kde pribudla nová položka Glami.sk

UPOZORNENIE: Pokiaľ aktualizujete staršiu verziu na novšiu je potrebné odinštalovať starú verziu, nahrať novú cez Rozšírenia > Inštalátor rozšírení a opätovne ju inštalovať.

Write a review

Please login or register to review